Hvad er god dataetik i 2020?

Ikke kategoriseret
By 26. januar 2021No Comments

Før vi kan svare på ovenstående spørgsmål, er vi nødt til at kigge nærmere på dataetik som fænomen.

Hvad er dataetik?

Ifølge stifter af fonden Data for Good, Annemette Broch, er dataetik et led i en grundlæggende dannelse:

“Begrebet dataetik kan ikke stå alene. Det hele handler om digital dannelse, hvori dataetik er et væsentligt element. Vi har fået mange nye muligheder i takt med den teknologiske udvikling, det er gået stærkt, og vi har ikke undervejs lært hvad god online-opførelse er.”

Annemette Broch, stifter, Data for Good

Annemette fortsætter med at beskrive, at det for hende, også handler om, at vi som individer ikke er bevidste nok om, hvilken betydning det har, når vi efterlader dataspor:

“Dannelse er en bevidstgørelse. Og vi er nødt til at løfte denne bevidstgørelse ved at vise, hvad det betyder, når man bruger digitale kommunikationskanaler og services som eksempelvis de sociale medier. Både når vi gør det som individ, og når vi gør det som virksomhed.”

Dataetik er altså et fænomen, der er opstået på baggrund af den teknologiske og digitale udvikling samtidig med den større interesse for indblik i og anvendelsen af brugernes dataspor.

Hvad er historien bag dataetik – hvorfor findes begrebet?

Den teknologiske udvikling ligger naturligvis til grund for, hvorfor begrebet dataetik overhovedet eksisterer i dag. I takt med at teknologien har udviklet sig, har man opfundet nye måder at opbevare og behandle data. Denne teknologiske udvikling har i perioder gået rigtig hurtigt, og det har været svært at følge med for både virksomheder og privatpersoner.

historie dataetik

Vi gennemgår nu eksistensgrundlaget for dataetik ved at forklare de seneste 5 årtiers indflydelse:

1970’erne: Universiteterne

Nogle af de første computere blev anvendt som reseach-databaser på universiteter til at søge informationer.

Betydning for dataetik: Teknologiske enheder får større og større kraft og kan indeholde mere data.

1980’erne: Brugervenlighed og udvikling af algoritmer til dataanalyser

I 1980’erne bliver der udviklet modelbaserede algoritmer til forklaring af fænomener, hvorefter data tilpasses modellerne. Her beskrives grundlæggende to typer af algoritmebaserede modeller 1) klassifikation af data og 2) regressionsanalyse:

  • Klassifikation af data kan beskrives som data, der opdeles i forskellige klasser. Et eksempel herpå er film, der inddeles i genre.
  • Regressionsanalyse er derimod er en model der anvendes for at finde en tendens i de bagvedliggende data. Et eksempel herpå er, at algoritmen foreslår andre film, en person kunne være interesseret i på baggrund af allerede sete film.

Betydning for dataetik: Algoritmer gør det muligt at finde mønstre og dermed danne betydning af færdsel online.

1990’erne: Cyberkriminalitet, computeradgang i hjemmet (modem) og online fora

I 1990’erne får internettet for alvor sit gennembrud og går fra at være forbeholdt uddannelsesinstitutioner til at være alle-mands-eje. Modemmet lanceres og internet etableres nu i hjemmet.

I takt med stigningen af brugere udvikles også kommunikationskanaler, datakilder og især fora bliver populære i denne periode.

Den eksponentielle vækst i antallet af brugere gør, at der åbnes nye muligheder for cyberkriminalitet, da man endnu ikke er bevidste om datasikkerhed.

Betydning for dataetik: Verden er forbundet, og vi begynder at kommunikere på tværs af landegrænser, hvilket efterlader dataspor. Vi er endnu ikke bevidste om den datamængde, vi efterlader, om os selv.

2000’erne: Sociale medier og piratkopiering

I 00’erne sker der meget, når man snakker om data og teknologi. Apple lancerer blandt andet generation 1 af deres smartphone iPhone. Sociale medier som Facebook og Twitter bliver desuden grundlagt og begrebet sociale medier opstår heraf.

Samtidig begynder flere at anvende download-tjenester til at hente piratkopier af eksempelvis sange og film – formentligt fordi man endnu ikke er bevidst om, hvad konsekvenserne er.

Betydning for dataetik: Al den nye software og teknologi skaber en helt ny verden at omgås hinanden på. Det er stadig ikke oplyst, hvilke data sociale medier eksempelvis har på privatpersoner. Det bliver dog et større og større fokuspunkt, men officielt er det ikke noget, der bliver prioriteret særlig højt.

2010’erne: Geolokation og en større bevidsthed om data

Begreber som privatlivspolitik og cookies begynder at være almen kendte og mange har nu en idé om, hvor mange data-fodspor de efterlader sig, når de bevæger sig rundt online. Man ser som følge heraf i stigende grad virksomheder, der beskæftiger sig med IT som service.

Samtidig ønsker man at sikre privatlivet, således at de data, der indsamles, ikke misbruges og samtidig opbevares forsvarligt. GDPR-lovgivningen i 2018 er et officielt stempel på, at man tager it-sikkerhed, datasikkerhed og privatlivet alvorligt.

Betydning for dataetik: Indførelsen af lovgivningen er en stor milepæl for især private borgeres ret og krav på et privatliv online.

Hvad er god dataetik i 2020?

Dataetik har været et begreb, der har haft stor indflydelse i virksomheder de senere år. Vi har taget fat i en ekspert på området, som kommer med sine overvejelser og formodninger om, hvordan god dataetik ser ud i 2020.

Annemette Broch, stifter af Fonden Data For Good, mener, at der er ved at ske et skifte i, hvordan vi kommer til at anvende begrebet dataetik fremadrettet:

“I dag ser vi, at der er kommet langt mere fokus på ansvarlig forretningsledelse (red. better business). Better business handler også om måden man anskuer kulturen i en organisation. Dataetik er et element i den anskuelse.”

Forklarer Annemette og fortsætter med at beskrive, hvorfor et sådant begreb og fænomen overhovedet har været nødvendigt:

“Fordi vi ikke tidligere har været bevidste om hvor grænsen for hvor langt man som virksomhed kan gå i dataindsamling og -udnyttelse, er nogle gået for langt for at fremme deres virksomheds økonomiske vækst og vinding.”

Denne tendens har på den ene side måske nok været naturlig, men også en rigtig ærgerlig tendens, mener Annemette, men hun ser nu også en klar ændring i virksomhedernes tilgang til data. Der er kommet meget større fokus på menneskelige værdier og normer, herunder på at behandle data ansvarligt.

“GDPR er et godt eksempel på seriøsiteten af at være ansvarlig med de data, man besidder. Nu er der kommet nogle klare regler og retningslinjer for, hvordan man skal håndtere disse data. Jeg oplever dog, at mange i starten så lovgivningen som en belastning, men jeg mener faktisk, at det er en stor hjælp, og det giver mulighed for at opføre sig ordentligt og samtidig skabe en god og bæredygtig forretning,”

Annemette fortsætter med at forklare, at for at vi kan lære at begå os ordentligt online, er vi nødt til at have (ud-)dannelse i, hvordan man opfører sig.

Anvend dataetik i praksis

Men hvordan anvender man så dataetik i virksomheder? Hvordan får man skabt en god kultur omkring data og ansvarligheden, det medfører?

En mærkningsordning er et af de nyeste tiltag, som skal sikre virksomheders forsvarlige anvendelse af data. Erhvervsstyrelsen er påbegyndt arbejdet på en prototype for mærkningsordningen, hvor hensigten er at signalere, at virksomhederne har en høj it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Denne vil således kunne være med til at skabe retningslinjer ift. dataetik for virksomheder.

Ifølge Annemette vil vi desuden fremadrettet se endnu mere fokus på bæredygtige virksomheder – og virksomheder, der tager ansvar. Også her har Annemette nogle perspektiver og eksempler på, hvad man som virksomhed kan gøre.

Hvilke dataetiske overvejelser bør du som virksomhed gøre dig?

Hvis du vil sikre, at din virksomhed har en grundlæggende god dataetik er det en god idé at fokusere på ledelses- og virksomhedskulturen i sin helhed:

“Dataetik handler om kultur. Og kultur handler om lederskab. Men det handler også om bevidstgørelse og synlighed. Tydeligt lederskab er afgørende for at skabe en sund virksomhedskultur og dermed afsæt for god dataetik”

Annemette Broch, Data for Good

For at man som virksomhed kan udvise en god dataetik, mener Annemette, at man er nødt til at skabe en kultur, hvor man sætter ‘mennesket’ i fokus (borger- / kundeorientering), og sørger for at skabe et grundlag for, at medarbejdere kan efterleve denne kultur. Det er lederne, som skal give medarbejderne lyst og mod på at være med til at skabe og opretholde den gode og sunde kultur som er grundlaget for god dataetik.

Sådan sikrer du en god dataetik

Et af de tiltag, man allerede nu kan foretage sig, er at skabe en god proces for at håndtere data ud fra persondataforordningen. En måde man kan gøre det på er ved at få et program, som hjælper til at få opbygget nogle gode procedurer for behandling af eksempelvis følsomme personoplysninger.

Vores systemer Connectid Business og Connectid Mail, er begge systemer, som hjælper til sikker håndtering af data. Ved at anvende disse gives nogle redskaber til medarbejderne, så risikoen for uforsvarlig behandling af data minimeres.

Og så er I allerede ét skridt på vejen mod god dataetik!

Vil du lære mere om dataetik?

Som du kan læse, er dataetik et emne, som er meget relevant og fortsat bliver ved med at have relevans. Vi har tidligere afholdt kurser om dataetik i samarbejde med Dansk HR, Legal Hero og Data for Good, så virksomheder kan skabe et godt fundament for god dataetik – og opretholde det fremadrettet.

Er du nysgerrig på at høre mere om dataetik og transparens i forbindelse med datahåndtering, er du velkommen til at tage fat i os. Vi sidder klar til at guide på området og hjælpe med at finde løsninger på, hvordan man kan imødekomme de udfordringer, der er i forbindelse med datahåndtering.